Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De ouders worden tijdens de ledenvergadering uit en door de ouders gekozen. De personeelsleden worden uit en door het team gekozen. Uit de 2 gekozen ouders worden de voorzitter en de secretaris benoemd. De MR heeft advies- en instemmingsrecht over onderwerpen die direct met het onderwijs te maken hebben, zoals: het schoolplan, de vakantieregeling, sollicitatieprocedures e.d. Verder voeren ze open overleg met het bevoegd gezag. En waakt zij tegen discriminatie. Ouders kunnen, via de ouder geleding van de MR, agendapunten aandragen. De werkzaamheden van de MR worden middels een geschreven jaarverslag kenbaar gemaakt.

MR oudergeleding: Ieuwe de Vries en Cynthia Brouwer

MR personeelsgeleding: Inge Dokter en Hanneke Ruygh